reklama

Poznáte symboly na nádobách s chemickými přípravky?

Spousta chemických prostředků na mytí, čistění, dezinfekci a další obsahuje látky, které nejsou vždy pro živé organismy vhodné. Proto musí být takové látky zapsány na etiketě a označeny symbolem, který přehledně informuje o jejich účincích. Jistě takové symboly znáte, ale přesto neuškodí si je připomenout a zorientovat se v nich, abychom se do budoucna vyvarovali nesprávného použití nebo zdravotních komplikací.

i (Zdroj: Depositphotos)
Poznáte symboly na nádobách s chemickými přípravky? (Zdroj: Depositphotos)

Symboly na nádobách s chemickými přípravky

Všichni doma používáme nejrůznější čisticí prostředky, přípravky na mytí nádobí, prací prostředky, ale také dezinfekce, žíraviny a další chemické látky. Máme je jistě vždy pečlivě uzavřeny a uklizeny tak, aby se k nim nemohly dostat malé děti nebo domácí mazlíčci. V těchto přípravcích je skutečný koktejl nejrůznějších chemických látek a mnohé z nich jsou opravdu nebezpečné. Jejich ochutnání by mohlo způsobit nejen zdravotní komplikace, ale také i smrt. Proto je důležité, abychom s nimi nakládali obezřetně. A rozhodně nebude od věci, když si budeme pamatovat, co značí symboly, které jsou uvedeny na etiketách a které by nás měly v mnoha případech varovat. Jejich správné označení je Výstražné symboly CLP. 

Nové značení
Nové značení je čtvercové se zaoblenými rohy a oranžovým polem (Zdroj: Depositphotos)
Původní symboly
Původní symboly byly označeny červeným kosočtvercem s bílým polem (Zdroj: Depositphotos)

"Výstražný symbol nebezpečnosti je obrázek na štítku, který sestává z výstražného znaku a specifických barev a jehož účelem je upozornit na to, jakým způsobem může daná látka nebo směs poškozovat naše zdraví nebo životní prostředí. Nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí byl v Evropské unii zaveden nový systém klasifikace a označování nebezpečných chemických látek. Změnily se i výstražné symboly, které jsou nyní v souladu s globálně harmonizovaným systémem OSN." https://echa.europa.eu/cs/regulations/clp/clp-pictograms

Látky oxidující

Tyto látky mohou způsobit nebo zesílit požár, silné oxidanty pak dokonce požár nebo výbuch.
Můžeme je najít na bělicích prostředcích, na nádobách s lékařským kyslíkem.

Ochrana:

 • Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem a horkými povrchy. 
 • Zákaz kouření.
 • Používejte ochranné rukavice, případně ochranný oděv, ochranné brýle či obličejový štít.
 • Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.

Látky hořlavé

Na nádobách s petrolejem, benzinem nebo odlakovačem. Značí hořlavý nebo extrémně hořlavý plyn, aerosol, kapalinu nebo páry, někdy také pevné látky.

Ochrana:

 • Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem a horkými povrchy. 
 • Zákaz kouření.
 • Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • Uchovávejte v chladu.
Oxidující
Symbol pro látky oxidující (Zdroj: Depositphotos)
Hořlavina
Symbol pro látky hořlavé (Zdroj: Depositphotos)

Látky korozivní a žíravé

Symboly nalezneme na čisticích prostředcích na odpady, nádobách s kyselinou octovou, kyselinou chlorovodíkovou a se čpavkem. Tyto látky mohou být korozivní pro kovy. Způsobují těžké poleptání kůže a poškození očí.

Ochrana:

 • Nevdechujte prach, dým, plyn, mlhu, páry nebo aerosoly.
 • Po manipulaci důkladně omyjte zasažené části těla.
 • Používejte ochranné rukavice (ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít).
 • Skladujte uzamčené.
 • Uchovávejte pouze v původním obalu.

Látky nebezpečné pro zdraví

Symbol nalezneme na pracích a mycích prostředcích, čisticích prostředcích na toaletu, chladicích kapalinách. Takové látky mohou způsobit podráždění dýchacích cest, ospalost nebo závratě, alergickou kožní reakci, vážné podráždění očí a kůže. Jsou zdraví škodlivé při požití, zdraví škodlivé při styku s kůží, zdraví škodlivé při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozují veřejné zdraví a životní prostředí.

Ochrana:

 • Zamezte vdechování prachu, dýmu, plynu, mlhy, par nebo aerosolů.
 • Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
 • Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
 • Používejte ochranné rukavice (ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít).
 • Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
Korozivní
Symbol pro látky korozivní (Zdroj: Depositphotos)
Nebezpečí
Tímto symbolem se všeobecně označují látky, u nichž je potřeba zvýšená pozornost a opatrnost (Zdroj: Depositphotos)

 

Látky, způsobující akutní toxicitu

Zejména na obalech pesticidů, biocidů, na nádobách s methanolem. Ve styku s těmito látkami při požití může nastat smrt, stejně tak při styku s kůží, při vdechování. Toxické při požití, při styku s kůží i při vdechování.

Ochrana:

 • Po manipulaci důkladně omyjte postižené části těla.
 • Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • Vypláchněte ústa.
 • Skladujte v uzavřeném obalu.
 • Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
 • Používejte ochranné rukavice (ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít).
 • Při styku s kůží: jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
 • Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
 • Nevdechujte prach, dým, plyn, mlhu, páry a aerosoly.
 • Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
 • Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
 • Skladujte uzamčené.

Látky nebezpečné pro životní prostředí

Symbol se nachází na obalech s pesticidy, biocidy, benzinem, terpentýnem. Látky nebezpečné pro životní prostředí jsou vysoce toxické pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Ochrana:

 • Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • Uniklý produkt seberte.
Toxické
Symbol pro látky toxické (Zdroj: Depositphotos)
Toxické pro životní prostředí
Symbol pro látky nebezpečné pro životní prostředí (Zdroj: Depositphotos)

Důležité je si pamatovat, že u většiny chemických prostředků, které používáme v domácnosti, bychom měli používat minimálně ochranné rukavice, při manipulaci s nimi nejíst, nepít, nekouřit, výpary nevdechovat. Dbát na ochranu zdraví i ochranu přírody a dalších živých organismů. Důsledně chránit před dětmi a domácími zvířaty. Prázdné obaly odkládat pouze na místa k tomu určená. 

V domácnostech se sice s dalšími symboly prakticky nesetkáme, ale je dobré znát i ty další.

Jsou to tyto symboly:

 • plyn pod tlakem (na nádobách na plyn)
 • výbušnina (na pyrotechnice a munici)
Plyn
Symbol pro plynové láhve pod tlakem (Zdroj: Depositphotos)
Výbušnina
Symbol pro látky vybuchující (Zdroj: Depositphotos)
 • vysoké nebezpečí pro zdraví (na nádobách s terpentýnem, benzinem a petrolejem)
 • radiace
Vysoká nebezpečnost pro zdraví
Symbol pro vysokou nebezpečnost pro zdraví je nově nahrazen symbolem lebky (Zdroj: Depositphotos)
Radiace
Symbol pro látky radioaktivní (Zdroj: Depositphotos)
 • epidemie
Epidemie
i (Zdroj: Depositphotos)
Symbol pro oblasti zasažené epidemií

Publikováno: 6. 4. 2021, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová